LARTIQ S.A.

Przejdź do treści
Informacje i stanowiska


Stanowisko Lartiq SA w związku z decyzją UOKiK z dnia 22 lipca 2020 r.

Decyzja UOKIK jest nieprawomocna, w związku z czym nie podlega wykonalności.

Spółka nie podziela ustaleń UOKiK, w wyniku czego uznaje nałożone nakazy i kary za bezpodstawne.

Z uwagi na powyższe okoliczności Spółka zaskarży decyzję UOKiK poprzez wniesienie odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółka będzie dążyć do pełnego wyjaśnienia przed Sądem kwestii będących przedmiotem postępowania.


Informacja dotycząca zaprzestania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 listopada 2019 r. Lartiq S.A. (dawniej Lartiq TFI S.A.) nie reprezentuje i nie zarządza funduszami inwestycyjnymi.

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zostało przeniesione na inne podmioty.

Fundusze inwestycyjne zarządzane do dnia 5 listopada 2019 r. przez Lartiq TFI S.A. zarządzane są przez niżej wskazane podmioty, przy czym w przypadku niektórych funduszy nastąpiły również zmiany nazw funduszy zgodnie z poniższą tabelą.

Dane kontaktowe do podmiotów zarządzających oraz inne wymagane informacje znajdują się na stronach internetowych podmiotów na które zostało przeniesione zarządzanie.
Dotychczasowa   nazwa funduszu
Aktualna nazwa funduszu
Aktualny podmiot zarządzający
Globalny Fundusz   Medyczny FIZ
bez zmian
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Globalni   Liderzy Wzrostu FIZ
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
Skarbiec TFI S.A.
Lartiq Infinity   Akcji FIZ
Infinity Akcji  FIZ
FIZ Rockbridge TFI S.A.
Lartiq Medycyny i   Innowacji FIZ
LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Obligacji   Plus FIZ
bez zmian
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Opportunity   FIZ
HERMES CAPITAL FIZ
AgioFunds TFI S.A.
Lartiq Polskie   Perły FIZ
LUMEN Polskie Perły FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit IX   NS FIZ
LUMEN Profit 9 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit   MultiAsset FIZ AN
LUMEN MultiAsset FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit VI   NS FIZ
LUMEN Profit 6 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit VII   NS FIZ
LUMEN Profit 7 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit VIII   NS FIZ
LUMEN Profit 8 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit X NS   FIZ
LUMEN Profit 10 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XII   NS FIZ
LUMEN Profit 12 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XIV   NS FIZ
LUMEN Profit 14 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XV   NS FIZ
LUMEN Profit 15 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XVI   NS FIZ
LUMEN Profit 16 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit   XVIII NS FIZ
LUMEN Profit 18 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XX   NS FIZ
LUMEN Profit 20 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XXI   NS FIZ
LUMEN Profit 21 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XXII   NS FIZ
LUMEN Profit 22 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit   XXIII NS FIZ
LUMEN Profit 23 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XXIV   NS FIZ
LUMEN Profit 24 NS FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XXX   NS FIZ
LUMEN Profit 30 NS FIZ  
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit XXXI   FIZ
LUMEN Profit 31 FIZ AN
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit   XXXII FIZ
LUMEN Profit 32 FIZ AN
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Profit   XXXIII FIZ
LUMEN Profit 33 FIZ AN
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Quantum   Absolute Return FIZ
bez zmian
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Quantum   Neutral FIZ
bez zmian
Ipopema TFI S.A.
Lartiq Stabilny   Dochód FIZ
LUMEN Stabilny Dochód FIZ
Ipopema TFI S.A.
Lartiq XXI FIZ
LUMEN 21 FIZ
Ipopema TFI S.A.
Trigon XXII FIZ
bez zmian
mBank SA (likwidator)
TTT Global Macro   FIZ
LUMEN Global Macro FIZ
Ipopema TFI S.A.
Venture FIZ
bez zmian
Ipopema TFI S.A.
Komunikacja z Akcjonariuszami

Wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

Lartiq SA z siedzibą w Warszawie (d. Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., „Spółka”), wzywa do złożenia posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów akcji Spółki w związku z przygotowywanym otwarciem rejestru akcjonariuszy Spółki (art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798). Dokumenty akcji winny zostać złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 2B, w dni pn-pt od 9.00 do 17.00. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 września 2020 r. podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy będzie Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wezwanie pierwsze 30 września 2020 r.

Wezwanie drugie 19 października 2020 r.

Wezwanie trzecie 5 listopada 2020 r.

Wezwanie czwarte 27 listopada 2020 r.

Wezwanie piąte 28 grudnia 2020 r.


Ogłoszenie z dnia 5 sierpnia 2020 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy z 2020 r. poz. 38755

Zarząd Lartiq S.A. z siedzibą w Warszawie (d. Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., "Spółka"), na podstawie art. 358 § 3 Ksh, ogłasza wykaz dokumentów akcji Spółki unieważnionych uchwałą z 27.07.2020 r. (seria i nr): A337501-A678300; A1019101-A1509550; F000001-F050000; G000001-G063809; G063810-G127618; G095856-G159664; I000001-I150000; K000001-K100000. W miejsce unieważnionych dokumentów Zarząd wystawi nowe odcinki zbiorowe.


Ogłoszenie z dnia 8 czerwca 2020 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy z 2020 r. poz. 25898

Lartiq S.A. z siedzibą w Warszawie (d. Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., "Spółka"), w związku z dezaktualizacją treści wystawionych przez Spółkę dokumentów akcji, zgodnie z art. 358 ksh, wzywa Akcjonariuszy do złożenia posiadanych przez nich dokumentów akcji w Spółce - w celu ich wymiany.

Dokumenty akcji winny zostać złożone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 2B, w dni pn.-pt. od 900 do 1700, w terminie 2 tygodni od dnia nin. ogłoszenia.

Dokumenty akcji niezłożone w terminie ulegną unieważnieniu.

W miejsce unieważnionych dokumentów wystawione zostaną nowe dokumenty akcji.

Koszty unieważnienia i wydania nowych dokumentów ponosi Spółka.

Zarząd ogłosi wykaz unieważnionych dokumentów akcji.


Informacja w sprawie zniesienia dokumentowej formy akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż od dnia 01.03.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Od 01.03.2021 r. akcje nie mają formy fizycznego dokumentu, lecz formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy, a dotychczas wystawione dokumenty akcji utraciły moc prawną, ich posiadanie będzie mogło służyć wyłącznie dla celów dowodowych.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe spółki.


Kontakt

Lartiq S.A.
Plac Unii, Budynek B
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

tel.: +48 22 4338 499
e-mail: biuro@lartiq.pl

Numer KRS: 0000290974
NIP: 9452090147
Wysokość kapitału zakładowego: 4 280 240,00 zł

(C) Copyright 2024 LARTIQ
Handcrafted by (eMeR)
Wróć do spisu treści